I. Úvodní ustanovení

 1. My, společnost igloonet, s.r.o., se sídlem Karásek 2137/5, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ IČ 27713482, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 53913, (dále jen „společnost“), vydáváme tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti stran od okamžiku odeslání vyplněného formuláře, kterým vyjadřujete Váš (nezávazný) zájem o účast v Analytics Academy, jakož i veškerá práva a povinnosti v průběhu jednání stran o uzavření smlouvy o účasti v Analytics Academy a plnění práv a povinností z již uzavřené smlouvy.
 3. Analytics Academy je náš intenzivní, dlouhodobý soubor školení, workshopů a přednášek (dále také společně jen „lekce“) se zaměřením na digitální analytiku a související oblasti.
 4. Nedílnou součástí těchto podmínek jsou naše Zásady ochrany osobních údajů.

II. Uzavření smlouvy a naše vzájemná práva a povinnosti

 1. Analytics Academy je založeno primárně na osobní účasti účastníků i lektorů, přičemž rozsah jednotlivých lekcí Analytics Academy včetně informací o místě a čase jejich konání, souhrnné ceně, jakož i dalších informacích naleznete vždy na našich webových stránkách analytics-academy.cz (dále také jen „Web“).
 2. Přihlášku do Analytics Academy můžete podat prostřednictvím formuláře umístněného na adrese analytics-academy.cz (dále jen „přihláška“). Samotná přihláška má však nezávazný charakter.
 3. K vyjasnění dodatečných informací a vytvoření závazné objednávky a k následnému uzavření smlouvy o účasti v Analytics Academy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto podmínky (dále jen „smlouva o účasti“) dojde až po naší vzájemně dohodě prostřednictvím e-mailu. Smlouva má odloženou účinnost (odkládací podmínka) k okamžiku úplné úhrady zálohové faktury vystavené v souladu s těmito podmínkami.
 4. Po vyjasnění veškerých dodatečných informací, vzájemné dohodě o vytvoření závazné objednávky a uzavření smlouvy o účasti vystavíme zálohovou fakturu ve výši souhrnné ceny Analytics Academy. Uhrazením zálohové faktury se smlouva o účasti stává účinnou.
 5. Do okamžiku účinnosti smlouvy o účasti si společnost vyhrazuje právo odmítnout jakéhokoliv přihlášeného zájemce o Analytics Academy. Řádně přihlášení zájemci, se kterými byla uzavřena smlouva o účasti budou nadále označování také jen jako „účastníci“.
 6. Na Webu jsou uvedeny termíny, v nichž jednotlivé lekce proběhnou (dále jen „termíny“). Termíny uvedené na Webu mají pouze orientační povahu; vyhrazujeme si právo konkrétní termíny jednotlivých lekcí upravit v důsledku technických a/nebo jiných okolností díky nimž by lekce nemohly proběhnout v sjednané kvalitě či termínu.
 7. Lekce standardně probíhají prezenční formou v termínech uvedených na Webu. Po předchozí domluvě a bude-li to za podmínek vybrané lekce možné, můžeme sdílet potřebné materiály a nahrávku z lekce s účastníkem dodatečně. S ohledem na to, že termíny jednotlivých lekcí se mohou změnit, doporučujeme pravidelně sledovat náš Web.
 8. Berete přitom na vědomí, že některé lekce proběhnou online formou, především tehdy, kdy budou přednášet lektoři ze zahraničí. Online lekce probíhají přes námi určenou platformu; samotný přístup k online lekci, resp. vybranému meetingu na platformě bude zprostředkován přes pozvánku zaslanou e-mailem.
 9. Vedle úhrady sjednané ceny za Analytics Academy v souladu s čl. 4 těchto podmínek a zdržení se jakéhokoli neoprávněného šíření materiálů, obsahů lekcí, jakož i dalších předmětů našeho duševního vlastnictví v souladu s čl. 5 těchto podmínek, jsou Vašimi povinnostmi zejména:
  • uvádět pouze pravdivé a přesné identifikační údaje a další informace před a po uzavření smlouvy o účasti, zejména se vyvarovat jakýchkoli lží v rámci přihlášky do Analytics Academy,
  • dorazit na lekci, případně svou neúčast předem omluvit,
  • zachovávat při účasti na Analytics Academy důstojné, slušné a nekontroverzní jednání a vystupování,
  • zdržet se jednání, které by negativně ovlivňovalo chod či atmosféru jednotlivých lekcí, nebo jinak negativně vystupovat vůči ostatním účastníkům.
  V případě porušení kterékoli z povinností dle smlouvy o účasti a/nebo těchto podmínek si vyhrazujeme právo Vás na místě požádat o opuštění lekce a/nebo Vám případně vůbec neumožnit přístup na lekci (např. v případě, že budete pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky).
 10. Po úspěšném splnění podmínek Analytics Academy jsme Vám oprávněni udělit certifikát o absolvování Analytics Academy v souladu s informacemi uvedenými na Webu.

III. Odstoupení od smlouvy a odstupné

 1. Po uzavření smlouvy o účasti můžete od této smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu; v takovém případě jste nám však povinni uhradit odstupné dle následujících storno podmínek:
  • při odstoupení alespoň 30 dnů před započetím Analytics Academy (tj. před termínem první lekce pořádané v rámci Analytics Academy) Vám vrátíme zpět 100 % z ceny Analytics Academy;
  • při odstoupení mezi 29. a 15. dnem před započetím Analytics Academy (tj. před termínem první lekce pořádané v rámci Analytics Academy), činí odstupné 50 % z ceny Analytics Academy.
  • při odstoupení méně než 14 dní (včetně) před započetím Analytics Academy (tj. před termínem první lekce pořádané v rámci Analytics Academy)činí odstupné 100 % z ceny Analytics Academy.
  V případech hodných zvláštního zřetele jsme oprávněni odstupné neúčtovat.
 2. Rozhodnete-li se odstoupit od smlouvy o účasti, napište nám na mail info@analytics-academy.cz. Odpovídající část ceny Analytics Academy poníženou o odstupné vrátíme nejpozději do 30 dní po sdělení bankovního spojení pro vrácení.
 3. Právo odstoupit od smlouvy o účasti máte dále v případě, že nedojde k zahájení Analytics Academy (tj. první lekce pořádané v rámci Analytics Academy) ani do 1. února příslušného kalendářního roku. V takovém případě nám nevzniká právo na odstupné ve smyslu čl. 3.1 těchto podmínek.
 4. Vedle shora uvedeného máte rovněž právo vypovědět smlouvu o účasti v případě, že nebude Analytics Academy ukončeno (tj. neproběhne poslední naplánovaná lekce) ani do 31. března příslušného kalendářního roku. V takovém případě Vám vzniká nárok na vrácení poměrně části ceny Analytics Academy, a to poměrně dle plánovaných lekcí, které neproběhly.
 5. V případě, kdy v rámci nepředvídatelné události (např. epidemie) budeme nuceni uspořádat více než polovinu lekcí v online formě, máte právo smlouvu o účasti rovněž vypovědět. V takovém případě Vám však nevzniká nárok na slevu z ceny Analytics Academy ani na vrácení poměrné části této ceny nejedná-li se o případ dle čl. 3.3 a 3.4 těchto podmínek.

IV. Platební podmínky

 1. Jak již bylo uvedeno výše, smlouva se stává účinnou nejdříve k okamžiku úplného uhrazení námi vystavené zálohové faktury. V případě, že nedojde k úhradě ceny k datu splatnosti uvedenému na zálohové faktuře, je přihláška zájemce o Analytics Academy vyřazena bez nároku na rezervaci.
 2. Souhrnná cena za Analytics Academy je uvedena jednak na Webu, a jednak v závazné objednávce vytvořené po vzájemné domluvě mezi námi a vámi. Není-li na Webu nebo v objednávce uvedeno jinak, je souhrnná cena vždy uvedena bez DPH a bude následně navýšena o DPH v zákonné výši.
 3. Souhrnná cena kurzu se hradí vždy bezhotovostním převodem na účet a v termínu dle zálohové faktury.
 4. Zároveň tímto souhlasíte se zasláním daňového dokladu – faktury na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

V. Práva duševního vlastnictví

 1. Veškerý obsah Analytics Academy (materiály, informace, dokumenty a jakékoli jiné podklady, ať už ve formě elektronické, listinné či ve formě mluveného projevu; dále jen „Obsah“), které s Vámi v průběhu Analytics Academy sdílíme, jsou chráněny právy duševního vlastnictví, zejména autorskými právy, přičemž majetková práva autorská vykonáváme přímo my a/nebo ve vybraných případech sami lektoři a mentoři podílející se na výuce v rámci jednotlivých lekcí.
 2. Uzavřením smlouvy o účasti Vám tímto udělujeme časově neomezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní a bezúplatnou licenci k osobnímu užití Obsahu jeho shlédnutím (resp. vyslechnutím), a to i opakovanému (dále jen „licence“). V případě, kdy jste právnickou osobou, je personální rozsah této licence rozšířen rovněž pro další personál Vaší společnosti. V takovém případě jste však povinni zavázat personál k tomu, aby Obsah nebyl šířen mimo personál Vaší společnosti, a to i v případě, že je personál zaměstnán u více zaměstnavatelů, a rovněž na dobu po ukončení smluvního vztahu s tímto personálem. V opačném případě nám odpovídáte za škodu tak, jako byste ji způsobili sami.
 3. Nad rámec shora uvedeného nejsou účastníci oprávněni Obsah užít kterýmkoli ze způsobů uvedených v § 12 odst. 4 autorského zákona. Licence není převoditelná, a to ani zčásti, a účastník není oprávněn udělit podlicenci ani licenci postoupit, a to ani zčásti.
 4. Vyhrazujeme si právo Obsah v průběhu Analytics Academy měnit, a v rámci jednotlivých ročníků i jen jednoho ročníku Analytics Academy studijní materiály přidávat, odebírat, aktualizovat, a to i po dobu smlouvy o účasti.
 5. Pro vyloučení veškerých pochybností nejste oprávněni jednotlivé lekce Analytics Academy, ani jakýkoli Obsah na nich zveřejněný či sdílený fotit, nahrávat, kopírovat ani jinak zachytit bez našeho předchozího výslovného souhlasu.
 6. Berete přitom na vědomí, že na jednotlivých lekcích můžeme pořizovat fotografie a natáčet audio či video záznam lekcí za účelem dalších marketingových aktivit na našem Webu a na našich sociálních sítích. Tento souhlas nám udělujete automaticky s odesláním přihlášky do Analytics Academy. Pokud si však nepřejete být foceni či jinak zaznamenávání, kontaktujte nás na našem e-mailu info@analytics-academy.cz a/nebo přímo na místě lekce. V případě, že jsme Vás i přesto omylem zachytili, neváhejte nás prosím kontaktovat v souladu s našimi Zásadami o ochraně osobních údajů a ihned situaci napravíme.
 7. Po předchozí domluvě s Vámi můžeme na lekci pracovat přímo s Vašimi daty či daty Vaší společnosti (např. analytická data z Vašich e-shopů – návštěvnost, počet objednávek apod.) tak, abychom jednotlivé poznatky aplikovali přímo na Vaši praxi. V případě, že se rozhodnete nám data poskytnout a udělit nám souhlas s jejich dalším využitím pro výukové účely, zavazujeme se tyto využívat výlučně pro výukové účely v rámci Analytics Academy, předávat tato data výlučně lektorům a mentorům podílejícím se na výuce v rámci jednotlivých lekcí, a zároveň dodržovat o těchto datech mlčenlivost mimo shora uvedené účely a mimo shora uvedené osoby, a to po dobu 5 let od poskytnutí těchto dat. S lektory a mentory budeme mít podepsánu dohodu o mlčenlivosti alespoň v tomtéž rozsahu

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Závazky vůči Vám nebo osobám, které uzavřely smlouvy o účasti ve Váš prospěch, stejně jako případné nároky vůči nám se promlčují ve lhůtě jednoho roku.
 3. Vyhrazujeme si dále právo kdykoliv změnit obsah podmínek, přičemž změnu ohlásíme nejméně 14 dnů předem zasláním e-mailu na Vaši e-mailovou adresu. Účastník, nebo osoba, která uzavřela smlouvu o účasti ve prospěch účastníka, má vždy možnost změnu nepřijmout a smlouvu o účasti vypovědět v měsíční výpovědní době; ustanovení čl. 3.4 těchto podmínek ve vztahu k vrácení poměrné části ceny se použije analogicky. Změny podmínek mohou být provedeny zejména v důsledku změny příslušné legislativy nebo vývoje cen ovlivňujících provoz Analytics Academy.
 4. Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Ohledně výkladu smlouvy o účasti a těchto podmínek se podpůrně použijí ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. občanského zákoníku.
 6. Smlouvu o účasti je možné uzavřít výhradně v českém jazyce.
Tyto Zásady nabývají účinnosti 29. 6. 2022