I. Úvodní ustanovení

 1. Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost igloonet, s.r.o., se sídlem Karásek 2137/5, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ IČ 27713482, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 53913 (dále jen „správce“).
 2. Dbáme ochrany Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů. Vytvořili jsme pro Vás proto tyto Zásady ochrany osobních údajů, kde naleznete odpovědi na nejdůležitější otázky, které se Vašich osobních údajů týkají (dále jen „Zásady“).
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Berete přitom na vědomí, že projevením nezávazného zájmu o účast Analytics Academy vyplněním formuláře, přihlášením se k odběru newsletteru nebo prohlížením webových stránek dochází ke zpracování osobních údajů námi nebo třetími osobami, které jsme pověřili zpracováním; vždy však v souladu s těmito Zásadami.
 5. Dále berete na vědomí, že jsme oprávněni tyto Zásady jednostranně změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách analytics-academy.cz a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.
 6. Pověřence pro ochranu osobních údajů jsme nejmenovali. V případě jakýchkoli dotazů nebo při uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. VI. těchto Zásad nás můžete kontaktovat přímo na e-mailové adrese info@analytics-academy.cz.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných údajů

 1. Zpracováváme zejména osobní údaje, které jste nám přímo poskytl/a, a to především při vyplnění formuláře jehož odesláním projevujete nezávazně zájem o Analytics Academy, a dále také při realizaci Vaší objednávky a Vaší následné účasti v Analytics Academy.
 2. Rozsah identifikačních a kontaktních údajů potřebných pro realizaci objednávky a následnou účast v Analytics Academy odpovídá rozsahu osobních údajů, které vyplňujete do formuláře na adrese analytics-academy.cz. V některých případech však může být potřeba vyžádat další identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje vždy zpracováváme z titulu plnění smluvní povinnosti, a to včetně předsmluvního jednání směřujícího k uzavření smlouvy.
 3. V rámci právního titulu oprávněného zájmu pak můžeme zpracovávat také údaje potřebné pro zkvalitnění našich webových stránek a Analytics Academy, a to včetně prevence zneužití informací poskytnutých v rámci Analytics Academy, jakož i vedení statistik a analýz pro další optimalizaci dosahu Analytics Academy, její propagace, průzkumů a zasílání speciálních nabídek na základě Vašeho zájmu.
 4. Mimo shora uvedené pak zpracováváme také Vaši e-mailovou adresu v případě, že jste se přihlásil/a k odběru našeho newsletteru, a dále časový záznam, kdy k souhlasu došlo.
 5. Automaticky zaznamenáváme také technické informace o Vašem zařízení a prohlížeči, zejména IP adresy, atributy software a hardware a časové informace o projevení zájmu o Analytics Academy, a to zejména za účelem fungování našich webových stránek a prevenci útoku, a to za účelem plnění smlouvy a našeho i Vašeho oprávněného zájmu.
 6. Zároveň používáme nástroje, prostřednictvím kterých dochází k ukládání cookies (využíváme také pixely) prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče. Vždy ukládáme technické cookies (které jsou nezbytné pro fungování našeho webu) a projevíte-li nám souhlas prostřednictvím našeho cookiebanner od Cookiebot také další cookies, které pracují s daty vzniklými při procházení stránek webového rozhraní generovaná pomocí statistických a analytických nástrojů. Z těchto nástrojů používáme zejména Google Analytics, Google Ads, Facebook, LinkedIn, OneSignal, Twitter, a Albacross. Data z cookies a pixelů ukládáme maximálně po dobu 365 dní a můžeme je sdílet se společnostmi, které jednotlivé nástroje vyvinuly. Pomocí těchto online nástrojů však nesbíráme vaše osobní údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, adresa, e-mail, ani telefon. Záznam pro cílení těchto nástrojů můžete odstranit po vymazání souborů cookie ve vašem prohlížeči.
 7. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu:
  • nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a/nebo jednání předcházejícímu uzavření smluvního vztahu mezi Vámi a námi a dále z důvodu případného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (maximálně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  • než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, že jste nám takový souhlas udělili (newsletter, promoakce apod.), nejdéle však po dobu 10 let, a jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 8. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.
 9. Berete přitom na vědomí, že v případě, kdy nám v průběhu odeslaného formuláře, sjednávání podmínek smlouvy, účasti na Analytics Academy, případně kdykoli v rámci a/nebo pro účely výukového obsahu sdělíte osobní údaje třetích osob, činíte tak z pozice správce osobních údajů a odpovídáte za to, že byly tyto obdrženy, zpracovávány a sděleny v souladu s požadavky kladenými GDPR.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je tak s ohledem na shora uvedené vždy pouze:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a námi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pod nějž spadá rovněž komunikace s Vámi před uzavřením smlouvy,
  • oprávněný zájem na poskytování informací o Analytics Academy (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů týkajících se Vaší účasti v Analytics Academy) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • oprávněný zájem spočívající v zajištění fungování webových stránek, prevenci útoků a dalších zásahů do integrity systémů a práv Vás jakožto subjektu údajů,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je pak zejména:
  • administrativa spojená s organizací a výběrem vhodných účastníků Analytics Academy, zpracování podkladů pro učinění závazné objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi; bez těchto údajů bychom smlouvu nemohli uzavřít ani plnit naše povinnosti ze smlouvy,
  • informování o novinkách a průběhu Analytics Academy, vyřizování dotazů účastníků, informování o organizačních a technických záležitostech souvisejících s Analytics Academy, a případně také zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
  • statistické a analytické zpracování návštěvnosti a systémových informací, a ochrana integrity našich systémů a serverů.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Příjemci osobních údajů

 1. Při poskytování služeb v rámci Analytics Academy, tedy při zpracování Vašich osobních údajů, využíváme služeb třetích stran. Příjemci osobních údajů jsou pouze důvěryhodné osoby:
  • podílející se na dodání služeb (zejména lektoři a mentoři) a realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující provoz webových stránek a související služby,
  • zajišťující marketingové služby.
  • Souhlasem s těmito Zásadami nám udělujete souhlas zapojit do zpracování důvěryhodné třetí strany, které zpracovávají osobní údaje v souladu s GDPR. Všechny souhlasy, které nám udělujete, platí také pro tyto společnosti, které jsme pověřili zpracováním osobních údajů. Mimo shora uvedené strany můžeme sdílet Vaše údaje také s lektory kurzů a dalšími osobami a partnerskými společnostmi, které se podílejí na poskytování služeb v rámci Analytics Academy.
 2. Berete na vědomí, že ačkoli vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů třetími osobami, neodpovídáme Vám za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetími osobami.
 3. Dále berete na vědomí, že v případě předávání údajů mohou být osobní údaje předávány i do zemí mimo EHS.

V. Vaše práva

 1. Kdykoliv můžete požadovat informace o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace Vám poskytneme do 30 dnů.
 2. Dále můžete požadovat také opravu svých osobních údajů, případně podat námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu a/nebo požádat o jejich výmaz.
 3. Veškerá práva, včetně práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete uplatnit e-mailem na adrese info@analytics-academy.cz. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od nás nebo našich partnerů, můžete se z odběru vždy odhlásit také kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. informování o změně v obchodních podmínkách, změna našich kontaktních údajů apod.).
 4. V případě, že jste přesvědčeni, že Vaše údaje nezpracováváme v souladu právními předpisy, máte také právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VI. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
 2. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 3. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Vaší osobě nebo že jste vložili údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás prosím vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a námi jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
Tyto Zásady nabývají účinnosti 29.6.2022